Samorząd Uczniowski

Zgodnie z zapisem w Programie Profilaktyczno - Wychowawczym Szkoły, Samorząd Uczniowski:

  • jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
  • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec grona pedagogicznego;
  • inicjuje działania dotyczące życia uczniów;
  • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;
  • angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
  • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;
  • wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

Samorząd Uczniowski pełni także funkcję reprezentacyjną szkoły. 

  •  Bartłomiej Sieroszewski - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
  • Maja Fijałkowska i Maria Mielczarek – Wiceprzewodniczące
  • Natalia Fiks- Skarbnik

Praca w Samorządzie Uczniowskim daje uczniom wiele satysfakcji, możliwość samorealizacji, zaistnienia w społeczności uczniowskiej. Przygotowuje ich do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu, kształtuje ich kreatywną postawę i uczy pracy w zespole.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: Sandra Szymczak i Iga Chmielarska.