Samorząd Uczniowski

Samorząd Uczniowski

Zgodnie z zapisem w Programie Profilaktyczno - Wychowawczym Szkoły, Samorząd Uczniowski:

 • jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
 • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec grona pedagogicznego;
 • inicjuje działania dotyczące życia uczniów;
 • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;
 • angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
 • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;
 • wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

Samorząd Uczniowski pełni także funkcję reprezentacyjną szkoły. 

 •  Aleksandra Śpiewak - Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
 • Julia Rybarczyk – Wiceprzewodniczący
 • Natalia Fiks i Daria Bamberska- Sekretarz
 • Bartłomiej Ratajczyk- Skarbnik

Praca w Samorządzie Uczniowskim daje uczniom wiele satysfakcji, możliwość samorealizacji, zaistnienia w społeczności uczniowskiej. Przygotowuje ich do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu, kształtuje ich kreatywną postawę i uczy pracy w zespole.

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są: Katarzyna Sałacińska i Justyna Maslankiewicz -Górna.