Samorząd Uczniowski
w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący:

Maja Fijałkowska

Zastępca Przewodniczącego :

Wiktoria Biniek

Skarbnik:

Milena Harutyunyan

Sekretarz:

Julia Depcik

Opiekun Samorządu Uczniowskiego:

Pan Paweł Kasznicki

 

Zgodnie z zapisem w Programie Profilaktyczno - Wychowawczym Szkoły, Samorząd Uczniowski:

  • jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym;
  • reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec grona pedagogicznego;
  • inicjuje działania dotyczące życia uczniów;
  • propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;
  • angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły;
  • dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję;
  • wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.

Samorząd Uczniowski pełni także funkcję reprezentacyjną szkoły. 

Praca w Samorządzie Uczniowskim daje uczniom wiele satysfakcji, możliwość samorealizacji, zaistnienia w społeczności uczniowskiej. Przygotowuje ich do pełnienia różnych ról w dorosłym życiu, kształtuje ich kreatywną postawę i uczy pracy w zespole.