Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej ul. Mjr Hubala 55, 95 – 054 Ksawerów;
  2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: Anna Żak, e-mail: azak(at)daneosobowe-inspektor.pl
  3. Dane osobowe Pana/i/ będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w celu odpowiedzi na korespondencję mailową;
  4. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich;               
  6. Dane osobowe będą przechowywane do zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja;
  7. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody;
  8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych;
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.