W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Szkołę Podstawową w Woli Zaradzyńskiej, ul. mjr. Hubala 55, 95-054 Ksawerów.

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia 2016/679 informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych oraz osób upoważnionych jest Szkoła Podstawowa w Woli Zaradzyńskiej, ul. mjr. Hubala 55, 95-054 Ksawerów, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły, zwany dalej „Administratorem”.
  2. Można skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: wola61(at)wp.pl lub za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych, zwanego dalej „IOD”, wysyłając wiadomość e-mail na adres: ioda(at)interia.eu.
  3. Państwa dane osobowe oraz dane innych osób w tym dane Państwa dzieci przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a-f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych jednostki.
  4. Odbiorcą Państwa danych osobowych oraz wskazanych przez Państwa osób będą podmioty upoważnione do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty w oparciu o w/w zgodę, które świadczą usługi na rzecz Administratora Danych i którym te dane mogą być powierzane.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
  6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Administratora mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), Adres: Stawki 2,  00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Państwa danych osobowych oraz osób upoważnionych, w tym dzieci jest wymogiem ustawowym.Są Państwo zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie działalności placówki.
  9. Dane osobowe podane przez Państwa nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
  10. Wizerunek i dane osobowe Państwa oraz innych osób, w tym dane Państwa dzieci mogą być umieszczane na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej, tablicach informacyjnych placówki i na „Facebooku”, w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych placówki i osiągnięć dzieci.