Każdego roku Szkołę Podstawową im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej opuszczają uczniowie klas szóstych, którzy kolejny etap życia rozpoczynają zazwyczaj w Gimnazjum w Ksawerowie.

Od 2019 roku szkołę opuszczają uczniowie klasy VIII.

Model Absolwenta Szkoły

Realizując ogólne zadania szkoły, dążymy do tego, aby nasz absolwent:

- lubił i wiedział, jak się uczyć, nieustannie dążył do poszerzania swojej wiedzy 
i umiejętności, potrafił wykorzystywać je w życiu codziennym,

- posiadał umiejętność logicznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów,

- był przygotowany do dalszego kształcenia, wykazywał motywację do wysiłku intelektualnego, potrafił korzystać z różnych źródeł informacji, w tym również 
z nowoczesnych technologii komunikacyjnych, 

- sprawnie posługiwał się językiem ojczystym, potrafił porozumiewać się w języku obcym.

miał poczucie tożsamości narodowej i lokalnej,

- był człowiekiem tolerancyjnym, szanował drugiego człowieka, otwierał się na potrzeby ludzi, również  starych i niepełnosprawnych, angażował się w działalność charytatywną,

- potrafił rozwiązywać sytuacje konfliktowe, odróżniał dobro od zła, był człowiekiem asertywnym,

był dobrym kolegą, budował pozytywne relacje z rówieśnikami, umiał wyrazić swoje emocje i nad nimi panować,

- był człowiekiem kulturalnym, znał zasady dobrego wychowania, używał zwrotów grzecznościowych, znał zasady kulturalnej dyskusji i je stosował,

- dbał o bezpieczeństwo swoje i innych,

- miał świadomość, jak bardzo ważna jest dbałość o zdrowie własne i innych, prawidłowo odżywiał się, stosował zasady higieny osobistej, znał zagrożenia płynące z zażywania środków uzależniających i nieumiejętnego korzystania z Internetu,

znał zasady ekologii i stosował je w życiu  codziennym,

szanował zwierzęta, był odpowiedzialny za te, które posiada.

znał i szanował tradycje swojego narodu, gminy, szkoły i rodziny,

- brał  udział w różnych formach kultury,

- dokonywał analizy docierających do niego informacji, był wobec nich krytyczny, potrafił wybrać te, które są odpowiednie dla niego,

był człowiekiem aktywnym fizycznie.